Home / Partners

PARTNERS

PVL heeft als proef- en vormingscentrum de nodige competenties in huis om het Demonstratieproject te dragen en te managen. Mogelijk zal PVL ook een grote rol op zich nemen voor wat betreft de activiteiten in het Oosten van het land (Antwerpen + Limburg). Vanuit PVL wordt tevens uitbreiding gezocht in de richting van het landbouwonderwijs en de praktijkcentra. Door de coördinatie van het Demonstratieproject in handen te geven van Sander Palmans (PVL vzw) wordt bekomen dat de verschillende invalshoeken voldoende aan bod komen binnen het Demonstratieproject.

VPOV zal de eigenlijke benchmarking-tool aanleveren. Verder staat VPOV in voor het aanleveren van de slachtdata en andere bedrijfsparameters (genetica, voedersysteem, …). De erkenning als producentenorganisatie maakt VPOV ook geschikt om de deelnemende varkenshouders de garantie te kunnen geven dat de gegevens en de data uiterst discreet worden behandeld en dat de data in “eigen beheer” blijven, en enkel gebruikt worden in het kader van benchmarking.

De Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de UGent wordt als partner betrokken bij het project om zo de objectiviteit en de wetenschappelijkheid te kunnen garanderen. Vanuit de CBKc (UGent) wordt aansluiting gezocht met de onderzoekscentra en de academische wereld. Hierdoor kan gezorgd worden dat de vertaalslag naar slachthuissector kan gebeuren op basis van wetenschappelijk getoetste inzichten.

De Beroepsorganisaties Boerenbond en ABS worden opgenomen in de Projectgroep om zo een hogere participatiegraad te bekomen. Naast de eerder genoemde “individuele actie” wordt echter ook gericht op de component “collectieve actie”. Door de Beroepsorganisaties op te nemen in de Projectgroep wordt bekomen dat de inzichten voortvloeiend uit het Demonstratieproject verzameld worden en mee opgenomen in de verdere syndicale werking van Boerenbond en ABS.

De Interprofessionele Vereniging van het Belgisch vlees (IVB vzw) is als interprofessionele organisatie belast met het verzamelen en dissemineren van de data. Zij zijn dus bij uitstek de data-specialisten. En ook voor wat betreft regelgeving en interprofessionele afspraken tussen, producenten en slachthuizen zijn zij de aan te spreken partner. Het is echter niet zeker dat zij als interprofessionele organisatie wensen deel te nemen aan de projectgroep. Daarom zal hen een officiële vraag gesteld worden bij aanvang van het project.

Naast de deelnemers van de projectgroep zal de stuurgroep worden uitgebreid met het departement Landbouw & Visserij, het varkensloket en geïnteresseerde leden van het praktijkcentrum varkens.

 
 
23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)